LANGUAGE:
 
select
 
 
Kerckhaert on Youtube
 
Kerckhaert on Twitter
 
Kerckhaert on Facebook
 

Skip Navigation LinksSekretess


SEKRETESSPOLICY

Insamling och användning av personliga data som tillhör kunder, leverantörer och övriga avtalsparter

Vi skulle vilja fästa din uppmärksamhet på det faktum att vi kommer att samla in och använda de personliga data som du förser oss med eftersom de är nödvändiga för att vi ska kunna samråda med dig och få till stånd ett möjligt avtal. Detta gäller både våra (potentiella) kunder och parter från vilka vi köper in varor och/eller tjänster.

Om du är en av våra (potentiella) kunder, kommer vi att använda dina data för att kunna sända dig ett erbjudande, för att kunna avgöra vilka specifikationer eller önskemål vissa varor eller tjänster behöver uppfylla, för att vi ska kunna leverera varor eller utföra åtgärder åt dig, för att kunna fakturera dig och ha möjlighet att kommunicera med dig snabbt och effektivt rörande avtalets implementationsaspekter.

Om du är en (potentiell) leverantör eller annan avtalsparter, behövs dina personliga data också för att slutföra och genomföra avtalet. I händelse av köp är detta nödvändigt för att vi ska kunna informera dig om vilka specifikationer eller önskemål som vissa varor eller tjänster bör uppfylla enligt vår åsikt, för att vi ska ha möjlighet att skicka en förfrågan om offert eller att lägga en order hos dig, för att kunna betala våra fakturor och för att kunna kommunicera med dig snabbt och effektivt rörande övriga aspekter av avtalet.

Du är inte tvungen att förse oss med dina personliga data. Om du inte förser oss med personliga data eller förser oss enbart med otillräckliga personliga data, kan det bli så att vi inte kommer att kunna utföra ovanstående åtgärder.

Direkt marknadsföring till kunder

Om du har givit oss ditt godkännande att göra så, kommer vi att lagra och använda de personliga data som du har tillhandahållit, för att vi i framtiden genom e-post ska kunna informera dig personligen om våra befintliga och nya produkter och tjänster och ha möjlighet att ge dig ett erbjudande i samband med det. Varje gång vi sänder dig ett marknadsföringsmejl har du möjligheten att informera oss om att du inte längre önskar få sådana mejl. V.v. se i detta sammanhang ”nej-tack”-länken längst ned i varje mejl.

Lagringsperiod för personliga data som tillhör kunder, leverantörer och övriga avtalsparter

Om du begärde en offert från oss, men inte kom att bli kund hos oss, kommer vi att avlägsna dina data efter maximalt ett år efter vår sista kontakt. Vi kommer även att avlägsna dina data efter maximalt ett år efter vår sista kontakt, om vi fick en offert från dig, men utan att bli kund hos dig. Om du har blivit kund hos oss eller vi har blivit kund hos dig, kommer vi att behålla dina personliga data under en period av sju år efter utgången av det räkenskapsår under vilket avtalet med dig genomfördes. Perioden om sju år motsvarar den period under vilken vi är förpliktade att bevara våra räkenskaper åt skatte- och tullmyndigheterna. Vi kommer att avlägsna dina personliga data efter det att denna period har upphört.

Insamling och användning av personliga data som tillhör affärskontakter (andra än kunder, leverantörer och övriga avtalsparter)

Vi skulle vilja fästa din uppmärksamhet på det faktum att vi kommer att samla in och använda de personliga data som du förser oss med eftersom du har givit ditt medgivande därtill och detta är nödvändigt för att vi ska kunna se till våra lagenliga intressen. Vi behandlar följande data: namn, adress och kontaktuppgifter.

Om du är en av våra affärskontakter, kommer vi att använda dina data för att kunna kontakta dig i syften som är av intresse för vår verksamhet. Detta innefattar till exempel diskussioner om möjliga samarbeten, tillhandahållande och erhållande av information och underhålla av vårt nätverk.

Du är inte tvungen att förse oss med dina personliga data. Om du inte förser oss med personliga data eller förser oss enbart med otillräckliga personliga data, kan det bli så att vi inte kommer att kunna utföra ovanstående åtgärder.

Direkt marknadsföring till affärskontakter

Om du har givit oss ditt godkännande att göra så, kommer vi att lagra och använda de personliga data som du har tillhandahållit, för att vi i framtiden genom e-post ska kunna informera dig personligen om våra befintliga och nya produkter och tjänster och ha möjlighet att ge dig ett erbjudande i samband med det. Varje gång vi sänder dig ett marknadsföringsmejl har du möjligheten att informera oss om att du inte längre önskar få sådana mejl. V.v. se i detta sammanhang ”nej-tack”-länken längst ned i varje mejl.

Lagringsperiod för personliga data som tillhör affärskontakter

Personliga data som tillhör affärskontakter kommer att avlägsnas ett år efter vår sista kontakt.

Överföring till tredje part

I samband med utförandet av ett eventuellt avtal med dig kan det komma att bli nödvändigt att överföra dina personliga data till tredje part som levererar delar, material eller produkter till oss eller som genomför åtgärder efter våra instruktioner. Vidare använder vi oss av externt serverutrymme för lagring av (delar av) våra försäljnings- och inköpsregister och vårt register över affärskontakter. Dina personliga data utgör en del av dessa register, och därför förses leverantören av tjänsteutrymme med dina register. Vi använder också Microsoft Office och därmed förknippade lagringsutrymmen för e-post och andra filer. Eftersom vi använder oss av en tjänst för att sända ut nyhetsbrev kommer dina personliga data slutligen att överföras till leverantören av denna tjänst.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära att få se dina egna personliga data. Vi debiterar fem (5) euro per ansökan. Du kan också begära att vi kompletterar dina personliga data eller rättar felaktigeter, om det finns skäl att göra så. Du har också rätt att begära att dina personliga data ska raderas eller att användningen av dem ska begränsas. Du kan även sända in en invändning mot att vi samlar in och använder dina personliga data eller sända ett klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten. Slutligen har du rätt att begära ett utdrag av dina personliga data eller att de ska överföras till en annan part. För att utöva dina rättigheter kan du vända dig till: Royal Kerckhaert Horseshoe Factory B.V., Rapenburg 76, 4581AE, Vogelwaarde, 0031 114 671361, post@kerckhaert.com. Naturligtvis kan du kontakta oss om du har frågor eller önskar fler uppgifter rörande insamling och användning av dina personliga data.

29-05-2018